Deklaracja dostępności Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

You are here

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy graficzne mogą nie mieć uzupełnionego tekstu alternatywnego (alt).
 • Nie wszystkie pliki wideo są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących.
 • Niektóre strony mogą nie posiadać poprawnej struktury (hierarchi) nagłówków H1-H6.
 • Pola i przyciski formularza zapisu na newsletter nie są właściwie opisane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Greiner.
 • E-mail: a.greiner@teatr-zydowski.art.pl
 • Telefon: 22 526 20 38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
 • Adres: ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
 • E-mail: seketariat@teatr-zydowski.art.pl
 • Telefon: 22 526 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem głównym do budynku Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy schodach z lewej strony, znajduje się platforma dla niepełnosprawnych ruchowo. Obok platformy jest dzwonek łączący z ochroną, która każdorazowo wychodzi z budynku i pomaga w obsłudze. W holu głównym, obok ochrony znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której można dostać się również za pomocą platformy. Na widowni jest 10 miejsc wydzielonych specjalne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wzdłuż barierki ochronnej, do których jest bezpośredni wjazd. 

Do budynku przy Senatorskiej znajduje się bezpośredni podjazd dla wózków inwalidzkich i można wjechać bezpośrednio na salę, jednakże ze względu na małą przestrzeń i różne ustawienia sceny w zależności od spektaklu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widowni z zapytaniem, czy na dany spektakl są przewidziane miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ewentualnie zgłoszenie wcześniej takiej potrzeby, wtedy w miarę możliwości będziemy starali się dostosować przestrzeń na widowni.