Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych (COVID)

Jesteś tutaj

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych (COVID)

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczególne zasady uczestniczenia  w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich (zwanym dalej „Teatrem”). 

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kultura....

II

Zasady udziału widzów w wydarzeniach

1. Każdy widz jest obowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także  stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz poleceń obsługi widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. W wydarzeniach organizowanych w Teatrze mogą brać udział widzowie, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W celu potwierdzenia powyższego, każdy widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do Teatru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie jest także opublikowane na stronie internetowej Teatru pod adresem  www.teatr-zydowski.art.pl

3. Wskazanie przez widza w oświadczeniu jego danych kontaktowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Ma to na celu ułatwienie służbom sanitarnym prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się w formularzu oświadczenia. 

4. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie złożone w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie

do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia. W takim przypadku nie przysługuje widzowi zwrot pieniędzy za bilet ani jego wymiana. 

5. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:

              1)  zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, 

2)  używania płynu odkażającego do rąk dostępnego przy wejściu do Teatru przed         każdorazowym  wejściem do Teatru oraz 

3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej w postaci maseczki, zapewnionej we własnym zakresie. 

6. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników obsługi widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

7. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, co może w szczególności skutkować koniecznością zajęcia miejsca innego niż wskazane na bilecie wskazanego przez obsługę widzów, złożenia oświadczenia, ograniczeniami w sprzedaży biletów lub okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19. 

8. W związku z ograniczeniami, o jakich mowa w ust. 7, Teatr czasowo lub na stałe może wprowadzić dodatkowy rodzaj biletu  - „bilet z certyfikatem Covid”. 

9. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 7, widz może wziąć udział w Wydarzeniu pod warunkiem okazania pracownikowi obsługi widzów przy wejściu do Teatru biletu wraz z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń́ o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się̨ w czasie pandemii COVID-19.

10. Nieokazanie  co najmniej jednego z zaświadczeń, o których mowa w ust. 9 skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

 

III

ORGANIZACJA WIDOWNI

 

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.

2. Przy wejściu do Teatru widzowie powinni zachowywać od siebie 2m odstęp. 

3. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich                            odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście

                w podziale na możliwie największą liczbę wejść.

4. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu  będą   najpierw osoby starsze oraz niepełnosprawne. 

5. Przy wejściu pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia.

6. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w celu jego wypełnienia i podpisania. 

7. Szatnie Teatru pozostają zamknięte, jednakże Teatr umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia i pozostawienie jego na wolnym miejscu.

8. Miejsca siedzące będą organizowane z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

9. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie. za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru. Teatr zastrzega, iż w przypadku miejsc numerowanych mogą one ulec zmianie.

10. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Po zakończeniu wydarzenia wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów. 

11. W przypadku gdy w obiekcie znajduje się klika wyjść Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższych wyjść.

IV

Zasady bezpieczeństwa stosowane przez Teatr

1) Na terenie wydarzenia oraz terenie Teatru rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dodatkowo zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami .

2) Na terenie wydarzenia oraz na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w strefie  głównej foyer, w oznaczonych miejscach na poszczególnych piętrach oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu oraz środki do mycia.

3) Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.

4) Podczas spektaklu służby porządkowe dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych: przed i po przerwie.

5) Sala widowiskowa jest wietrzona i wentylowana przed, w trakcie i po spektaklu (z wyłączeniem systemów w obiegu zamkniętym niewyposażonych w filtry HEPA).

6) W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.

7) Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

8) Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od artystów, w przypadku występów wokalnych - min. 6 metrów.

9) Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów wykonuje czynności w maseczkach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.

10) Personel Teatru jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury.

11) Personel Teatru zostanie przeszkolony przed wydarzeniem w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.

12) Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym wydarzeniu.

13) Na terenie wydarzenia i Teatru: w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

14) W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw zdrowotnych i bezpieczeństwa sanitarnego.

15) W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

16) Lada oraz czytniki płatności są poddawane częstej dezynfekcji.

V

POLITYKA INFORMACYJNA

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem:www.teatr-zydowski.art.pl, a także wywieszony przed wejściem do Teatru, w kasie biletowej.

2. Zapoznanie się z treścią  Regulaminu jest wymagane przed zakupem biletu.

3. Dokonanie zakupu Biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich. 

5. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na formularzu oświadczenia o stanie zdrowia. 

6. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

7. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie